تحقیقات بازار

ما مشتری را در میان داده و اطلاعات رها نمی کنیم، بینش حاصل از اطلاعات آغازگر راه ما در خدمت به مشتری است.

تحقیقات بازار

تجربه بیست ساله همکاران رینگس در فضای مشاوره بازاریابی و برندینگ و صنعت تحقیقات بازار در همکاری با برندهای ملی و بین المللی به ما کمک کرده است تا فرایندهای صحیح تحقیقات بازار از شناسایی مساله تا نظارت دقیق بر عملیات میدانی و تحلیلهای پیشرفته آماری و دیتا ویژوالیزیشن را به درستی پیاده سازی کنیم..

خدمات تحقیق بازار رینگس

ارزیابی سلامت برند
ارزیابی اثربخشی تبلیغات
ارزیابی کشش قیمتی برند
بررسی سهم بازار و جایگاه رقابتی

ارزیابی عادات رسانه ای
ارزیابی عادات مصرف
مطالعات امکانسنجی
سنجش رضایت مندی

بررسی وفاداری مشتری
ارزیابی شخصیت برند
بخش بندی بازار
تهیه پرسونای مشتریان

انواع تست محصول
مطالعات سبک زندگی
مطالعات ژئودموگرافیک
ارزیابی محیط داخلی سازمان

خریدارنمایی
مطالعات B2B
جلسات توفان مغزی و ایده یابی
جایگاه یابی برند

ارزیابی کانال توزیع
اعتبارسنجی
طراحی استراتژی تبلیغات
ثبت تجربه مشتری