گروه های کانونی چگونه به دنیای کسب و کار راه یافتند؟