توسعه استراتژی

ما برای موفقیت نهایی در ارائه یک محصول ازg-stic که شامل هدف، استراتژی، تاکتیک ها، اجرا و کنترل استفاده می کنیم

توسعه استراتژی

1- تجزیه و تحلیل موقعیت و تعیین بازار هدف 2- توسعه ارزش پیشنهادی